Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533268 nr. 29

33 268 Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen

Nr. 29 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 april 2015

Bij brief van 16 april 2015 heb ik uw Kamer geïnformeerd dat ik de Kiesraad heb verzocht mij uiterlijk op 1 september a.s. te adviseren over variant(en) van restzetelverdeling, gegeven een voorgenomen wijziging van de Kieswet tot afschaffing van de mogelijkheid om lijstencombinaties aan te gaan.1

Tijdens het algemeen overleg over kiesrechtaangelegenheden van woensdag 22 april jongstleden is onder meer de adviesaanvraag ter sprake gekomen. Mij is gebleken dat bij enkele leden de wens bestaat dat op de kortst mogelijk termijn een voorstel tot wijziging van de Kieswet aanhangig wordt gemaakt waarmee de mogelijkheid tot het aangaan van lijstverbindingen wordt geschrapt. Naar aanleiding daarvan ben ik nagegaan in hoeverre de procedure versneld kan worden. De Kiesraad heeft mij in dat kader laten weten dat hij vóór 1 juli 2015 zijn advies aan mij doet toekomen. Ik streef ernaar het wetsvoorstel nog dit jaar bij uw Kamer aanhangig te doen maken.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk


X Noot
1

Kamerstuk 33 268, nr. 28