Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333268 nr. 17

33 268 Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen

Nr. 17 AMENDEMENT VAN DE LEDEN TAVERNE EN SCHOUW TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 161

Ontvangen 6 maart 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I wordt na onderdeel V een onderdeel ingevoegd, luidende:

Va

In artikel H 5 wordt «kunnen een gemachtigde en desgewenst diens plaatsvervangers worden aangewezen, bevoegd tot het verbinden van de lijst met andere lijsten tot een lijstencombinatie. Voorts worden op de lijst» vervangen door: worden.

II

In artikel I wordt na onderdeel ABa een onderdeel ingevoegd, luidende:

ABb

In het opschrift van hoofdstuk I vervalt: «, de verbinding».

III

In artikel I wordt aan onderdeel AD een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. In het zesde lid vervalt «, tweede volzin,»

IV

In artikel I wordt na onderdeel AK een onderdeel ingevoegd, luidende:

AKa

In Afdeling II, Hoofdstuk I, vervalt het opschrift van paragraaf 2.

V

In artikel I komt onderdeel AL te luiden:

AL

Artikel I 10 vervalt.

VI

In artikel I komt onderdeel AM te luiden:

AM

Artikel I 11 vervalt.

VII

In artikel I worden na onderdeel AM twee onderdelen ingevoegd, luidende:

AMa

In het opschrift van paragraaf 3 wordt «3» vervangen door: 2.

AMb

In het opschrift van paragraaf 4 wordt «4» vervangen door: 3.

VIII

In artikel I, onderdeel AQ, punt 1, vervalt in het eerste lid de tweede volzin.

Va

In artikel I, onderdeel AR, wordt «§ 5» vervangen door: § 4.

IX

In artikel I wordt na onderdeel CR drie onderdelen ingevoegd, luidende:

CRa

Artikel P 4 vervalt.

CRb

Artikel P 11 vervalt.

CRc

In artikel P 13, eerste lid, vervalt «artikel P 11 of» en vervalt: de combinatie, onderscheidenlijk van.

X

In artikel I, onderdeel CW komt onderdeel 3 te luiden:

3. Het vijfde lid komt te luiden:

  • 5. Behoudens ten aanzien van de verkiezing van de leden van de gemeenteraden met minder dan dertien leden, blijft de rangschikking achterwege, voor zover het lijsten betreft waarop geen kandidaten gekozen zijn verklaard en die niet deel uitmaken van een lijstengroep waaraan één of meer zetels zijn toegekend.

XI

Artikel I, onderdeel DQ, komt als volgt te luiden:

DQ

Artikel V 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid vervalt «en van de lijstverbindingen».

2. In het vierde lid wordt «De burgemeester die» vervangen door: De burgemeester of het centraal stembureau, voor zover die.

XII

In artikel I wordt na onderdeel DS een onderdeel ingevoegd, luidende:

DSa

Artikel W 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt «, onderscheidenlijk een lijstencombinatie,» en vervalt: , onderscheidenlijk de combinatie,.

2. Het tweede lid vervalt alsmede de aanduiding «1.» voor het eerste lid.

XIII

Artikel I, onderdeel DT, komt als volgt te luiden:

DT

In artikel W 4, eerste lid wordt «met negen of elf leden» vervangen door «met minder dan dertien leden» en vervalt «of lijstencombinatie».

XIV

In artikel I, onderdeel EH, vervalt artikel Ya 6.

Toelichting

Dit amendement maakt het onmogelijk dat er bij verkiezingen voor de gemeenteraad, provinciale staten, de Tweede Kamer en het Europees Parlement lijstverbindingen (in terminologie Kieswet: lijstencombinaties) kunnen worden aangegaan.

Taverne Schouw


X Noot
1

Vervanging in verband met wijziging in de toelichting.