Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333268 nr. 13

33 268 Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen

Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID HEIJNEN

Ontvangen 5 maart 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IIa

Artikel 55, tweede lid, van de Wet algemene regels herindeling komt te luiden:

  • 2. De kandidaatstelling vindt plaats op de maandag in de periode van 5 tot en met 11 oktober voorafgaand aan de datum van herindeling. De stemming vindt plaats op de vierenveertigste dag na de kandidaatstelling.

    Gedeputeerde staten kunnen, indien zwaarwegende redenen verband houdend met de dag van kandidaatstelling of met de dag van stemming daartoe nopen, bepalen dat de kandidaatstelling op een andere datum plaatsvindt, met dien verstande dat de stemming voor de datum van herindeling plaatsvindt.

Toelichting

Rond vrijwel elke herindeling bestaan vragen over de datum van de herindelingsverkiezingen. Op basis van artikel 55 van de Wet Arhi bepalen Gedeputeerde Staten van de betrokken provincies de datum voor deze verkiezingen. Dat kunnen ze officieel echter pas doen nadat het wetsvoorstel voor de herindeling volledig goedgekeurd is, dus pas in de zomer voorafgaande aan de verkiezingen. Daardoor hebben partijorganisaties pas laat duidelijkheid over de data die ze aan moeten houden voor de kandidaatstelling en de interne procedures. Dit amendement geeft herindelingsgemeenten eerder duidelijkheid.

Heijnen