Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333268 nr. 12

33 268 Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen

Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID SCHOUW

Ontvangen 5 maart 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel DT een onderdeel ingevoegd, luidende:

DTa

Artikel X 10, tweede lid, eerste volzin, komt te luiden: De voorzitter van een vertegenwoordigend orgaan verleent aan een lid van dat orgaan op diens verzoek of, indien het lid door ziekte niet in staat is het verzoek te doen op verzoek van de vertegenwoordiger, bedoeld in artikel 465, tweede of derde lid van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, tijdelijk ontslag, indien het lid wegens ziekte niet in staat is het lidmaatschap uit te oefenen en blijkens de verklaring van een arts aannemelijk is dat hij de uitoefening van het lidmaatschap niet binnen acht weken zal kunnen hervatten.

Toelichting

Wanneer een volksvertegenwoordiger door bijzondere omstandigheden niet in staat is om zijn functie uit te oefenen en tevens niet in staat is zijn eigen wil kenbaar kan maken, kan dit resulteren in het niet vervullen van de zetel gedurende de zittingsperiode. Met dit amendement wordt het mogelijk dat de voorzitter van het vertegenwoordigende gremium een verzoek kan doen tot tijdelijk ontslag van de volksvertegenwoordiger. Zo’n verzoek moet gepaard gaan met een doktersverklaring. Op die manier kan een volwaardige tijdelijke vervanging van de volksvertegenwoordiger gerealiseerd worden.

Schouw