Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333268 nr. 11

33 268 Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID SCHOUW

Ontvangen 5 maart 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I wordt na onderdeel AVc wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

AVca

In artikel J 26 wordt «rood» vervangen door: rood, blauw, zwart of groen.

II

In artikel I wordt na onderdeel CFb wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

CFba

Artikel N 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «rood» vervangen door: rood, blauw, zwart of groen.

2. In het derde lid wordt «rood» vervangen door: rood, blauw, zwart of groen.

III

Artikel I, onderdeel CI komt te luiden:

CI

In artikel N 16, eerste lid, wordt «de verzoekschriften, bedoeld in artikel M 4, vierde lid,» vervangen door: de ingewilligde verzoekschriften.

IV

In artikel I worden na onderdeel DL twee onderdelen ingevoegd, luidende:

DLa

In artikel T 4, eerste lid, wordt «rood» vervangen door: rood, blauw, zwart of groen.

DLb

Artikel T 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «rood» vervangen door: rood, blauw, zwart of groen.

2. In het derde lid wordt «rood» vervangen door: rood, blauw, zwart of groen.

Toelichting

Dit amendement regelt dat ook met zwart, groen of blauw schrijfmateriaal een stem uitgebracht mag worden. Hiermee wordt het advies van de Kiesraad en de Vereniging Nederlandse Gemeenten opgevolgd.

Schouw