Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333262 nr. 9

33 262 Wijziging van de Invorderingswet 1990 (Wet uitstel van betaling exitheffingen)

Nr. 9 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN VLIET TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NUMMER 7

Ontvangen 29 november 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt artikel 25a, tweede lid, van de Invorderingswet 1990 als volgt gewijzigd:

1. Aan het slot van onderdeel c wordt «, of» vervangen door een puntkomma.

2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d door «, of» wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • e. ingeval de belastingaanslag, bedoeld in het eerste lid, betrekking heeft op de vennootschapsbelasting en tien jaren zijn verstreken sinds het einde van het jaar waarop die belastingaanslag betrekking heeft.

Toelichting

Niet valt in te zien waarom een vennootschap die bijvoorbeeld haar zetel verplaatst uit Nederland, onbeperkt uitstel van betaling van belasting moet krijgen die in Nederland wettelijk verschuldigd is. Een uitstelperiode van ten hoogste 10 jaar wordt voldoende geacht.

Van Vliet