33 258 Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Voortman, Segers, Ouwehand en Klein houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders (Wet Huis voor klokkenluiders)

Nr. 29 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 juli 2014

U ontvangt hierbij het rapport «Evaluatie Klokkenluidersregelingen, Onderzoeksraad Integriteit Overheid en Adviespunt klokkenluiders»1. Deze evaluatie is uitgevoerd in opdracht van de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Deze evaluatie is eerder uitgevoerd zodat het mogelijk kan worden betrokken bij de discussie over het initiatiefvoorstel Wet Huis voor Klokkenluiders (Kamerstukken 33 258). Een kabinetsreactie naar aanleiding van het rapport volgt na het zomerreces.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven