Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333258 nr. 10

33 258 Voorstel van wet van de leden Van Raak, Heijnen, Schouw, Voortman, Segers en Ouwehand, houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders (Wet Huis voor klokkenluiders)

Nr. 10 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 8 mei 2013

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel g komt te luiden:

g. werknemer: degene die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht of publiekrechtelijke aanstelling arbeid verricht of heeft verricht dan wel de zelfstandige die anders dan uit dienstbetrekking arbeid verricht of heeft verricht;

2. Onderdeel i komt te luiden:

i. vermoeden van een misstand: het vermoeden van een werknemer, dat binnen de organisatie waarin hij werkt of heeft gewerkt of bij een andere organisatie indien hij door zijn werkzaamheden met die organisatie in aanraking is gekomen, sprake is van een misstand voor zover:

1°. het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de werknemer bij zijn werkgever heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis die de werknemer heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een ander bedrijf of een andere organisatie, en

2°. het maatschappelijk belang in het geding is bij de schending van een wettelijk voorschrift, een gevaar voor de volksgezondheid, een gevaar voor de veiligheid van personen, een gevaar voor de aantasting van het milieu, een gevaar voor het goed functioneren van de openbare dienst of een onderneming als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten.

B

Artikel 6, eerste lid, komt te luiden:

1. Een melder kan het Huis verzoeken een onderzoek in te stellen naar het vermoeden van een misstand voor zover het maatschappelijk belang ernstig in het geding is.

Toelichting

Onderdeel A

Naast werknemers met een arbeidsovereenkomst of met een publiekrechtelijke aanstelling kunnen ook zelfstandigen bij het Huis voor klokkenluiders een misstand melden. Hierbij kan worden geacht aan aannemers of zelfstandigen zonder personeel.

De definitie van het vermoeden van misstand is verruimd, waardoor het mogelijk is een vermoeden van een misstand te melden bij het bedrijf of de organisatie waar een melder werkt of heeft gewerkt, maar ook bij een ander bedrijf of een andere organisatie indien de werknemer door zijn werkzaamheden kennis heeft gekregen van een mogelijke misstand.

Onderdeel B

Het Huis voor klokkenluiders is alleen bevoegd om een onderzoek te starten bij vermoeden van een misstand waarbij het maatschappelijk belang ernstig in het geding is. Het vermoeden van een misstand is gedefinieerd in de definitiebepaling, waarbij bij een melding het maatschappelijk belang in het geding moet zijn.

Van Raak

Heijnen

Schouw

Voortman

Segers

Ouwehand