33 258 Voorstel van wet van de leden Van Raak, Heijnen, Schouw, Van Gent, Ortega-Martijn en Ouwehand, houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders (Wet Huis voor klokkenluiders)

Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 14 mei 2012

Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders.

De memorie van toelichting, die het voorstel van wet vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Van Raak Heijnen Schouw Van Gent Ortega-Martijn Ouwehand

Naar boven