33 243 Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg

F MOTIE VAN HET LID DUPUIS C.S.

Voorgesteld 3 december 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat professionele standaarden in de wettelijke bepalingen inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) genoemd worden als maat voor het professioneel handelen van artsen en andere zorgverleners,

verzoekt de minister de professionele standaard zoals genoemd in wetsvoorstel 33 243 uit te leggen conform de bepalingen van de WGBO,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dupuis

Slagter-Roukema

Ganzevoort

Scholten

Bruijn

Naar boven