Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333243 nr. 16

33 243 Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg

Nr. 16 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 10

Ontvangen 23 januari 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel E, wordt artikel 47a als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt als volgt te luiden:

  • 1. Het Zorginstituut houdt een openbaar register bij waarin op voordracht van beroepsgroepen en wetenschappelijke verenigingen, en na goedkeuring van organisaties van cliënten en beroepsgroepen, een professionele standaard of een meetinstrument wordt opgenomen.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. Het Zorginstituut kan beroepsgroepen en wetenschappelijke verenigingen er op attent maken dat een professionele standaard, een meetinstrument of een wijziging daarvan wenselijk is.

II

In artikel I, onderdeel E, vervalt artikel 47b.

III

In artikel I, onderdeel E, wordt artikel 47e als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt als volgt te luiden:

  • 1. De Adviescommissie Kwaliteit heeft tot taak om in het geval organisaties van cliënten en beroepsgroepen hun goedkeuring, als bedoeld in artikel 47a, eerste lid, aan een voordracht van de beroepsgroepen en wetenschappelijke verenigingen onthouden, met de organisaties van cliënten, beroepsgroepen en wetenschappelijke verenigingen te overleggen en hen te adviseren.

2. In het tweede lid, onderdeel b, vervalt «en de bekostiging van de zorg».

IV

In artikel VII, onderdeel P, wordt artikel 66b als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt als volgt te luiden:

  • 1. Het Zorginstituut houdt een openbaar register bij waarin op voordracht van beroepsgroepen en wetenschappelijke verenigingen, en na goedkeuring van organisaties van cliënten en beroepsgroepen, een professionele standaard of een meetinstrument wordt opgenomen.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. Het Zorginstituut kan beroepsgroepen en wetenschappelijke verenigingen er op attent maken dat een professionele standaard, een meetinstrument of een wijziging daarvan wenselijk is.

V

In artikel VII, onderdeel P, vervalt artikel 66c.

VI

In artikel VII, onderdeel P, wordt artikel 66e als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt als volgt te luiden:

  • 1. De Adviescommissie Kwaliteit heeft tot taak om in het geval organisaties van cliënten en beroepsgroepen hun goedkeuring, als bedoeld in artikel 66b, eerste lid, aan een voordracht van de beroepsgroepen en wetenschappelijke verenigingen onthouden, met de organisaties van cliënten, beroepsgroepen en wetenschappelijke verenigingen te overleggen en hen te adviseren.

2. In het tweede lid, onderdeel b, vervalt «en de bekostiging van de zorg».

Toelichting

Dit amendement regelt dat wetenschappelijke verenigingen en de beroepsgroepen – en dus níet de zorgaanbieders en zorgverzekeraars – professionele standaarden of meetinstrumenten kunnen voordragen om in het register van het Zorginstituut op te nemen. Deze worden alleen opgenomen na goedkeuring van cliëntenorganisaties. In het geval deze organisaties hun goedkeuring onthouden zal de Adviescommissie Kwaliteit met deze organisaties, de beroepsgroepen en de wetenschappelijke verenigingen overleggen en hen adviseren.

Verder regelt dit amendement dat het Zorginstituut de beroeps groepen en de wetenschappelijke verenigingen er op attent kan maken dat een professionele standaard, een meetinstrument of een wijziging daarvoor wenselijk is. Anders dan in het wetsvoorstel bepaalt het Zorginstituut dus niet meer welke professionele standaarden, meetinstrumenten of wijzigingen wenselijk zijn. De agendabepalende functie van het Zorginstituut wordt geschrapt en omgezet in een aanjagende functie.

De indiener is van mening dat een professionele standaard gedragen moet worden door professionals. Het afdwingen van een professionele standaard, het bepalen van de inhoud van een professionele standaard behoort niet toe aan derden. Daarmee kan het vertrouwen in de opgestelde professionele standaarden geschaad worden.

Leijten