Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333243 nr. 13

33 243 Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg

Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN

Ontvangen 23 januari 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel E, wordt na artikel 47c een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 47ca

Indien Onze Minister van oordeel is dat het bepaalde bij de artikelen 47a tot en met 47c niet of niet naar behoren wordt uitgevoerd door het Zorginstituut kan hij het Zorginstituut een schriftelijke aanwijzing geven, dan wel de betreffende taak van het Zorginstituut overnemen.

II

In artikel VII, onderdeel P, wordt na artikel 66d een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 66da

Indien Onze Minister van oordeel is dat het bepaalde bij de artikelen 66b tot en met 66d niet of niet naar behoren wordt uitgevoerd door het Zorginstituut kan hij het Zorginstituut een schriftelijke aanwijzing geven, dan wel de betreffende taak van het Zorginstituut overnemen.

Toelichting

Met dit amendement wordt geregeld dat de minister de mogelijkheid heeft om in te grijpen indien het Zorginstituut bepaalde opgedragen taken naar het oordeel van de minister niet of niet naar behoren uitvoert. Het betreft in het bijzonder de taken omtrent de instelling van een professionele standaard of meetinstrument en het verzamelen, samenvoegen en beschikbaar maken van informatie over de kwaliteit van verleende zorg.

Leijten