Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333243 nr. 11

33 243 Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID BRUINS SLOT

Ontvangen 22 januari 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel E, wordt in artikel 47d onder vernummering van het derde tot en met het zevende lid tot het vierde tot en met het achtste lid na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 3. De leden maken op persoonlijke titel deel uit van de Adviescommissie Kwaliteit.

II

In artikel VII, onderdeel N, wordt in artikel 59b onder vernummering van het derde tot en met het zesde lid tot het vierde tot en met het zevende lid, na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 3. De leden maken op persoonlijke titel deel uit van de Adviescommissie Kwaliteit.

Toelichting

De leden van de adviescommissie Kwaliteit worden benoemd op grond van hun deskundigheid. Er is gekozen voor een inhoudelijke taakopdracht die de adviescommissie in staat moet stellen onpartijdig en op basis van deskundigheid tot een voorstel van te ontwikkelen professionele standaarden te komen.

De adviescommissie Kwaliteit is geen forum voor belangenbehartiging of bedoeld als vertegenwoordiging van specifieke belangen vanuit het veld. Dit moet klip en klaar zijn. Daarom wordt voorgesteld om in het artikel een lid op te nemen dat de leden van de Adviescommissie Kwaliteit op persoonlijke titel deelnemen.

Bruins Slot