Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233241 nr. 9

33 241 Wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters)

Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID KLAVER

Ontvangen 2 juli 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel IX wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IXA EVALUATIEBEPALING

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zendt binnen een jaar na de inwerkingtreding van deze wet, en vervolgens telkens na vier jaar, aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Toelichting

Het effect van dit wetsvoorstel is met enige onzekerheid omgeven. Het is dan ook van belang om te monitoren wat de effecten van deze wijziging in de praktijk zijn. Met dit amendement wordt daarom een evaluatiebepaling opgenomen in de wet. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal binnen één jaar na de inwerkingtreding van deze wet en telkens na vier jaar een evaluatie van de wet aan de Staten-Generaal zenden.

Klaver