Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233241 nr. 11

33 241 Wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters)

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID VERMEIJ

Ontvangen 3 juli 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel E, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «worden drie artikelen» vervangen door: wordt een artikel.

2. Artikel 29e vervalt.

3. Artikel 29f vervalt.

II

In artikel I, onderdeel F, wordt «de artikelen 29e of 31» vervangen door: artikel 31.

III

In artikel I, onderdeel K, onder 2, vervalt in het in te voegen zesde lid de zinsnede: en verstrekt het de informatie over het arbeidsverleden, bedoeld in artikel 33d van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, in verband met de uitvoering van artikel 29f kosteloos aan de eigenrisicodrager.

IV

In artikel I, onderdeel Q, vervalt in artikel #, het derde lid.

V

In artikel I, onderdeel Q, vervallen in artikel ##, de aanduiding «1.» voor het eerste lid en het tweede lid.

Toelichting

Met dit amendement wordt de arbeidsverledeneis geschrapt. De arbeidsverledeneis creëert een tweedeling in de sociale zekerheid tussen werknemers die ziek zijn met een vast contract en de flexwerkers. Dit amendement voorkomt dat er een tweedeling ontstaat tussen twee soorten werknemers, naar gelang de aard van het dienst verband. Bovendien kunnen er door deze arbeidsverledeneis zeer schrijnende situaties ontstaan. Bijvoorbeeld voor de volledig zieken, van deze mensen kan geen arbeidsdeelname of pogingen daartoe op dat moment worden verwacht. Zij kunnen door de arbeidsverledeneis terugvallen op een bijstandsgerelateerde uitkering, zonder dat zij in staat zijn om te werken.

Vermeij