Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233240-IXA nr. 3

33 240 IXA Jaarverslag en slotwet Nationale Schuld 2011

Nr. 3 VOORSTEL VAN WET

16 mei 2012

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2011, vastgesteld bij de wet van 28 januari stb. 215, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 3 april stb. 135.

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2011 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Financiën,

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXA) voor het jaar 2011 (slotwet)

Departementale suppletoire begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van 28 januari stb. 215

Begroting 2011

Ministerie van Financiën (IXA)

(x € 1 000)

   

(1)

(2)

(3)

Art

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1ste suppletore begroting

Mutaties (+ of –) 2de suppletore begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

41 669 420

41 669 420

52 585 223

7 523 511

7 523 511

-552 740

1 059 709

1 059 709

3 259 293

                     
 

Beleidsartikelen

41 669 411

41 669 411

52 585 223

7 523 520

7 523 520

-552 740

1 059 709

1 059 709

3 259 293

01

Financiering Staatsschuld

39 308 274

39 308 274

51 059 759

5 049 722

5 049 722

-963 371

-2 106 250

-2 106 250

3 137 432

02

Kasbeheer

2 361 137

2 361 137

1 525 464

2 473 798

2 473 798

410 631

3 165 959

3 165 959

121 861

                     
 

Niet-beleidsartikelen

9

9

0

-9

-9

0

0

0

0

03

Nominaal en onvoorzien

9

9

0

-9

-9

0

0

0

0

   

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

Art

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie1

Slotwetmutaties (+ of -) (+ = tekortschietend geraamd bedrag)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

50 252 640

55 291 776

 

58 206 754

55 467 614

 

7 954 114

175 838

                     
 

Beleidsartikelen

 

50 252 640

55 291 776

 

58 206 754

55 467 614

 

7 954 114

175 838

01

Financiering Staatsschuld

42 251 746

42 251 746

53 233 820

49 608 643

49 608 643

53 243 248

7 356 897

7 356 897

9 428

02

Kasbeheer

8 000 894

8 000 894

2 057 956

8 598 111

8 598 111

2 224 366

597 217

597 217

166 410

                     
 

Niet-beleidsartikelen

 

0

0

 

0

0

 

0

0

03

Nominaal en onvoorzien

0

0

   

0

0

0

0

0


X Noot
1

De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond.