Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233240-IV nr. 4

33 240 IV Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties 2011

Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2011 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV).

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J. W. E. Spies

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. BELEIDSARTIKELEN

Hieronder worden per beleidsartikel de belangrijkste mutaties afgerond op € 1,0 miljoen of hoger, tussen de realisatie 2011 en de standen van de tweede suppletoire begroting 2011 toegelicht.

Beleidsartikel 1. Waarborgfunctie

In 2011 is minder uitgegeven dan werd begroot ten tijde van de Najaarsnota 2011. Er zijn minder verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn lager uitgevallen dan begroot.

Toelichting

Uitgaven/verplichtingen

Ter dekking van de problematiek bij het Pensioenfonds Caribisch Nederland wordt in totaal € 3,7 mln. van het algemene doel waarborgfunctie ingezet. Dit bedrag maakt deel uit van de betaling aan het Pensioenfonds die in 2011 al heeft plaatsgevonden. Een bedrag van € 3 miljoen is bij Najaarsnota al toegevoegd.

Ontvangsten

Er zijn minder ontvangsten gerealiseerd dan geraamd. Dit hangt samen met het feit dat de bijdragen van de autonome Landen Curaçao en Sint Maarten aan de Kustwacht in het Caribisch Gebied nog niet zijn ontvangen. Deze bijdragen komen in 2012 alsnog binnen. Hiernaast zijn er tegenvallers op de renteontvangsten geboekt.

Beleidsartikel 2. Bevorderen autonomie Koninkrijksrelaties

In 2011 is minder uitgegeven dan werd begroot ten tijde van de Najaarsnota 2011. Er zijn meer verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn lager uitgevallen dan begroot.

Toelichting

Uitgaven/verplichtingen

In 2011 is minder uitgegeven dan geraamd aan de samenwerkingsmiddelen. Dit wordt vooral veroorzaakt door het vertraagd van start gaan van de vereffeningscommissie Curaçao/Sint Maarten. De middelen die daarvoor via het Solidariteitsfonds in 2011 beschikbaar zouden worden gesteld, worden in 2012 alsnog met dat doel aangewend.

Tevens zijn er minder betalingsachterstanden van de autonome landen van het Koninkrijk en de openbare lichamen van Caribisch Nederland gesaneerd dan was voorzien. Het loket voor de indiening van achterstanden is inmiddels gesloten; de resterende middelen vloeien in 2012 terug naar het generale beeld. Voor een beperkt aantal achterstanden heeft de daadwerkelijke betaling pas in 2012 plaats gevonden.

Ontvangsten

Er zijn minder betalingsachterstanden gesaneerd dan was voorzien. De voor sanering bestemde middelen afkomstig uit de begrotingsreserve behoeven daarom niet op begrotingshoofdstuk IV als ontvangst binnen te komen.