Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233240-IV nr. 3

33 240 IV Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties 2011

Nr. 3 VOORSTEL VAN WET

16 mei 2012

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2011 en vastgesteld bij de wet van 28 januari 2011, Stb. 150; laatstelijk gewijzigd bij de wet van 2 februari 2012, Stb. 189;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2011 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Suppletoire begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van ….. …..

Begroting 2011

Koninkrijksrelaties (IV)

Bedragen x € 1 000

   

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

134 142

8 470

 

267 791

25 584

 

43 977

30 000

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Waarborgfunctie

57 575

57 575

4 857

1 000

1 000

0

3 100

3 100

0

2

Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners

65 277

75 118

3 613

18 069

265 990

25 584

69 745

41 245

30 000

                     
 

Niet-Beleidsartikelen

                 

3

Nominaal en onvoorzien

1 449

1 449

0

801

801

0

– 368

– 368

0

   

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

445 910

64 054

 

436 554

48 254

 

– 9 356

– 15 800

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Waarborgfunctie

61 675

61 675

4 857

66 730

57 888

2 460

5 055

– 3 787

– 2 397

2

Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners

153 091

382 353

59 197

151 728

378 666

45 794

– 1 363

– 3 687

– 13 403

                     
 

Niet-Beleidsartikelen

                 

3

Nominaal en onvoorzien

1 882

1 882

0

0

0

0

– 1 882

– 1 882

0