33240 F Jaarverslag en slotwet Diergezondheidsfonds 2011

Nr. 2 RAPPORT BIJ HET JAARVERSLAG 2011 VAN HET DIERGEZONDHEIDSFONDS (F)

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 16 mei 2012

Hierbij bieden wij u het op 7 mei 2012 door ons vastgestelde «Rapport bij het Jaarverslag 2011 van het Diergezondheidsfonds (F)» aan.

Algemene Rekenkamer

drs. Saskia J. Stuiveling, president

dr. Ellen M.A. van Schoten RA, secretaris

ONS ONDERZOEK

De ministers verantwoorden zich met hun jaarverslagen aan de Staten-Generaal. De jaarverslagen moeten inzicht geven in de mate waarin de beleidsdoelstellingen zijn gerealiseerd en antwoord geven op de vraag of het geld is besteed aan het doel waarvoor het beschikbaar is gesteld.

De Algemene Rekenkamer is nagegaan of de financiële informatie in het jaarverslag voldoet aan de eisen. Voorliggend Kamerstuk bevat de belangrijkste uitkomsten en onze oordelen over het Jaarverslag 2011 van het Diergezondheidsfonds (F). Op onze website www.rekenkamer.nl staan het achtergronddocument bij dit rapport en de volledige reactie van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I, ontvangen op 25 april 2012).

Op grond van artikel 9 van de Wet dieren is bepaald dat de minister van EL&I de begroting van het Diergezondheidsfonds (DGF) beheert. In het jaarverslag over het DGF verantwoordt de minister van EL&I zich over de uitgaven en ontvangsten die samenhangen met maatregelen die zijn genomen om besmettelijke dierziekten te voorkomen en te bestrijden.

Het beheer van het DGF is onderdeel van de bedrijfsvoering van het Ministerie van EL&I. Hierover rapporteren we in ons rapport bij het Jaarverslag 2011 van het Ministerie van EL&I. In onderstaand overzicht zijn de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten van het DGF opgenomen.

Diergezondheidsfonds in cijfers

2010

2011

Verplichtingen (€ mln.)

55,3

15,9

Uitgaven (€ mln.)

55,3

15,9

Ontvangsten (€ mln.)

60,0

10,5

FINANCIËLE INFORMATIE

Voldoet de financiële informatie aan de eisen?

De op basis van onze werkzaamheden verkregen controle-informatie heeft ons tot het oordeel doen komen dat de financiële informatie in het Jaarverslag 2011 deugdelijk is weergegeven en voldoet aan de verslaggevingsvoorschriften. Daarnaast zijn wij van oordeel dat de verplichtingen, uitgaven, ontvangsten en balansposten rechtmatig tot stand gekomen zijn.

Reactie van de minister

De minister geeft in zijn reactie aan dat de Algemene Rekenkamer vaststelt dat het DGF voldoet aan de daaraan gestelde eisen.

ONS OORDEEL

Financiële informatie

In het achtergronddocument bij dit rapport bij het Jaarverslag 2011 van het Diergezondheidsfonds hebben wij toegelicht wat de verantwoordelijkheid van de minister en van ons is en welke werkzaamheden wij verricht hebben. De op basis van deze werkzaamheden verkregen controle-informatie heeft ons tot het oordeel doen komen dat:

  • de in de financiële overzichten opgenomen financiële informatie deugdelijk is weergegeven en voldoet aan de verslaggevingsvoorschriften;

  • de in de financiële overzichten opgenomen verplichtingen, uitgaven, ontvangsten en balansposten rechtmatig tot stand gekomen zijn.

Naar boven