33 240 C Jaarverslag en slotwet Provinciefonds 2011

Nr. 2 RAPPORT BIJ HET JAARVERSLAG 2011 VAN HET PROVINCIEFONDS (C)

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 16 mei 2012

Hierbij bieden wij u het op 7 mei 2012 door ons vastgestelde «Rapport bij het Jaarverslag 2011 van het Provinciefonds (C)» aan.

Algemene Rekenkamer

drs. Saskia J. Stuiveling, president

dr. Ellen M.A. van Schoten RA, secretaris

ONS ONDERZOEK

De ministers verantwoorden zich met hun jaarverslagen aan de Staten-Generaal. De jaarverslagen moeten inzicht geven in de mate waarin de beleidsdoelstellingen zijn gerealiseerd en antwoord geven op de vraag of het geld is besteed aan het doel waarvoor het beschikbaar is gesteld.

De Algemene Rekenkamer is nagegaan of de financiële informatie in het jaarverslag voldoet aan de eisen. Dit rapport bevat de belangrijkste uitkomsten en onze oordelen over het Jaarverslag 2011 van het Provinciefonds (C). Op onze website www.rekenkamer.nl staat het achtergronddocument bij dit rapport. Daar staat ook de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), van 24 april 2012, waarin zij aangeeft dat ons conceptrapport haar geen aanleiding gaf tot een nadere reactie.

Het Provinciefonds keert geld uit aan de provincies als aanvulling op hun eigen middelen, opdat zij hun provinciale taken kunnen uitvoeren. Op grond van artikel 3 van de Financiële-verhoudingswet is bepaald dat de minister van BZK en de minister van Financiën de begroting van het Provinciefonds beheren. Dit beheer is onderdeel van de bedrijfsvoering van het Ministerie van BZK, waarover wij rapporteren in ons Rapport bij het Jaarverslag 2011 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII).

In onderstaand overzicht zijn de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten van het Provinciefonds opgenomen.

Provinciefonds in cijfers

2010

2011

Verplichtingen (€ mln.)

1 482,6

1 268,3

Uitgaven (€ mln.)

1 482,6

1 268,1

Ontvangsten (€ mln.)

1 482,6

1 268,1

FINANCIËLE INFORMATIE

Voldoet de financiële informatie aan de eisen?

De op basis van onze werkzaamheden verkregen controle-informatie heeft ons tot het oordeel doen komen, dat de financiële informatie in het Jaarverslag 2011 deugdelijk is weergegeven en voldoet aan de verslaggevingsvoorschriften. Daarnaast zijn wij van oordeel dat de verplichtingen, uitgaven, ontvangsten en balansposten rechtmatig tot stand gekomen zijn.

Het bedrag aan verplichtingen omvat in totaal € 8 miljoen aan overschrijdingen op begrotingsartikel 1. Het bedrag aan uitgaven omvat in totaal € 8 miljoen aan overschrijdingen op begrotingsartikel 1.

Gaan de Staten-Generaal niet akkoord met de daarmee samenhangende slotwetmutaties, dan moeten wij ons oordeel mogelijk herzien.

ONS OORDEEL

Financiële informatie

In het achtergronddocument bij dit Rapport bij het Jaarverslag 2011 van het Provinciefonds hebben wij toegelicht wat de verantwoordelijkheid is van de minister en van ons en welke werkzaamheden wij verricht hebben. De op basis van deze werkzaamheden verkregen controle-informatie heeft ons tot het oordeel doen komen dat:

  • de in de financiële overzichten opgenomen financiële informatie deugdelijk is weergegeven en voldoet aan de verslaggevingsvoorschriften;

  • de in de financiële overzichten opgenomen verplichtingen, uitgaven, ontvangsten en balansposten rechtmatig tot stand gekomen zijn.

Naar boven