Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233238 nr. 5

33 238 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES in verband met de implementatie van aanbevelingen van de Financial Action Task Force

Nr. 5 VERSLAG

Vastgesteld 15 juni 2012

De vaste commissie voor Financiën belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen.

Onder het voorbehoud dat de regering de vragen en opmerkingen in dit verslag afdoende zal beantwoorden, acht de commissie hiermee de openbare behandeling van het voorstel van wet voldoende voorbereid.

Inhoudsopgave

  • Algemeen

  • Inleiding

  • Inhoud van het voorstel

  • Administratieve lasten, nalevingkosten en toezichtskosten

  • Consultatie

  • Artikelsgewijs

  • H

  • I

Algemeen

De leden van de VVD-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van het wetsvoorstel. Op een aantal onderdelen vragen de leden een nadere toelichting. In algemene zin zijn de leden van de VVD-fractie positief gestemd over de voorgenomen wijzigingen.

De leden van de fractie van de PVV hebben met belangstelling kennisgenomen van dit wetsvoorstel. De leden van de PVV-fractie stemmen in met de aanbevelingen van de FTAF en de wijze waarop deze in de Wwft worden verwerkt. Deze leden de volgende vragen en opmerkingen.

De leden van de CDA-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van dit wetsvoorstel.

De leden van de SP-fractie hebben met belangstelling kennis genomen van het voorliggende wetsvoorstel. Deze leden hechten zeer veel waarde aan een krachtige bestrijding van witwassen, en verwelkomen daarom dan ook voorstellen die de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme aanscherpen en verbeteren waardoor een effectieve aanpak beter mogelijk wordt.

Inleiding

Nederland is in 2010 geëvalueerd in het kader van de derde evaluatieronde van de FATF. Daarbij werden enkele tekortkomingen in de Wwft gesignaleerd. Nederland heeft zich internationaal gecommitteerd wetgeving in overeenstemming te brengen met de FATF-aanbevelingen. In februari 2013 dient Nederland aan de FATF te rapporteren over de gerealiseerde verbeteringen. De leden van de VVD-fractie vragen of Nederland in dit korte tijdsbestek in staat is om alle aanbevelingen en verbeteringen op tijd door te voeren zodat de Nederlandse wet- en regelgeving beter aansluit bij toekomstige Europese regelgeving op dit gebied. De leden van de VVD-fractie vragen hoever andere Europese lidstaten zijn met de implementatie van de FATF-aanbevelingen in het kader van een gelijk speelveld. Heeft de FATF vergelijkbare aanbevelingen opgesteld voor lidstaten opgesteld als Nederland naar aanleiding van evaluatierondes van de FATF?

De leden van de CDA-fractie krijgen de indruk dat dit wetsvoorstel vooral de vertaling betreft van aanbevelingen van de FATF naar wetgeving. De leden van de CDA-fractie zijn echter van mening dat de wijze waarop dit gebeurt niet helder wordt in de toelichting. Kan de regering aangeven wat deze aanbevelingen van de FATF precies zijn en op welke wijze deze worden omgezet in wetgeving? Graag een puntsgewijs overzicht (per aanbeveling). Zijn er nog andere zaken die worden geregeld die niet voortvloeien uit de aanbevelingen? Op welke wijze vindt de implementatie in andere landen plaats?

De leden van de SP-fractie vragen of er reeds algemene uitspraken kunnen worden gedaan in hoeverre de Wwft een succes is, namelijk of met behulp van deze wet daadwerkelijk witwassen en financiering van terrorisme wordt voorkomen. Kan de regering bijvoorbeeld een aantal resultaten sinds de invoering van de Wwft geven?

De leden van de SP-fractie vragen de regering of er een inschatting kan worden gemaakt van het door misdaad verkregen vermogen dat naar schatting jaarlijks in Nederland wordt witgewassen. Is het veel genoemde bedrag van € 21 miljard nog steeds actueel? Aanvullend hierop vragen de leden van de SP-fractie de regering welk deel van dit witgewassen vermogen jaarlijks wordt teruggehaald en afgepakt door justitie en de Belastingdienst.

Inhoud van het voorstel

In de toelichting lezen de leden van de VVD-fractie dat verwacht wordt dat de bestaande incongruenties tussen de FATF-aanbevelingen en de huidige Derde Witwasrichtlijn zullen worden geadresseerd in een nieuwe Vierde Witwasrichtlijn. De leden van de VVD-fractie vragen wanneer de Europese Commissie met een voorstel komt voor de Vierde Witwasrichtlijn. Welk tijdspad wil de Commissie hanteren? Wanneer moet de richtlijn zijn geïmplementeerd in de nationale lidstaten?

De leden van de PVV-fractie vragen wat de onderbouwing van de 25%-grens bij substantiële deelneming in een onderneming is. Waarom is deze grens niet gesteld op 5%?

Administratieve lasten, nalevingkosten en toezichtskosten

De leden van de PVV-fractie vragen of een stijging van het aantal meldingen dan niet tot hogere toezichtkosten leidt. Is er een beeld van de gevolgen voor de uitvoeringskosten bij de Belastingdienst en het Bureau Financieel Toezicht?

De leden van de CDA-fractie merken op dat er toch wel substantiële administratieve lasten en nalevingkosten kleven aan dit wetsvoorstel. Kan de regering het nut en de noodzaak hiervan aangeven? In hoeverre zijn hierbij alternatieven overwogen?

Consultatie

De leden van de SP-fractie constateren dat voortaan ook de taxateur van onroerende zaken voortaan meldingsplichtig wordt bij ongebruikelijke taxaties. De notaris en de makelaar vallen reeds onder de Wwft, na inwerkingtreding van dit voorstel ook de taxateur. De leden van de SP-fractie vernemen graag enige toelichting en voorbeelden hoe en op welk moment er bij taxateurs wetenschap of vermoedens van misbruik van vastgoed voor het witwassen van crimineel vermogen ontstaat. Hoe concreet moeten deze signalen zijn voordat hiervan melding moet worden gemaakt?

Artikelsgewijs

H

De leden van de SP-fractie vragen wat voor gevolgen het uitbreiden van het toepassingsbereik voor de politiek prominente personen (PEP’s) tot gevolg heeft. Kan er een schatting worden gegeven van het aantal PEP’s onder de huidige Wwft en het aantal PEP’s na de wijziging? Kan de regering specifiek ingaan op de gevolgen van het uitbreiden van het toepassingbereik met betrekking op de uitvoerbaarheid van de wet? Kan nader worden ingegaan op de uitzondering op het vierde lid dat personen die in Nederland wonen naast de Nederlandse nationaliteit ook een vreemde nationaliteit hebben niet worden meegenomen?

I

De leden van de SP-fractie vragen de regering of er naast Iran en Korea nog meer landen zijn die de FATF-aanbevelingen niet implementeren. Zo ja, om welke landen gaat dit en waarom worden deze landen niet aangewezen?

De voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, Aptroot

De adjunct-griffier van de commissie, Giezen