Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201833227 nr. 13

33 227 Oprichting Stichting Depositogarantiefonds

Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 oktober 2017

Graag informeer ik u via deze brief over mijn voornemen om het Depositogarantiefonds (DGF) aan te wijzen zijn liquide middelen in ‘s Rijks schatkist (schatkistbankieren) aan te houden.

Aangewezen rechtspersonen met een wettelijke taak moeten verplicht schatkistbankieren. Door schatkistbankieren verlaat publiek geld de schatkist pas op het moment dat de middelen nodig zijn voor de uitvoering van de publieke taak. Schatkistbankieren zorgt zo voor een risicoarm en doelmatig kasbeheer.

Het DGF is een rechtspersoon met de wettelijke taak om de gelden van het Nederlandse depositogarantiestelsel (DGS) te beheren. In 2012 was het voornemen het DGF uit te zonderen van verplicht schatkistbankieren om verwevenheid tussen overheid en banken te verminderen.1 Inmiddels is duidelijk geworden dat CBS en Eurostat het DGF tot de collectieve sector rekenen. Het DGS is een collectieve voorziening voor alle spaarders en het DGF is vormgegeven als publiekrechtelijk fonds dat wordt gefinancierd uit wettelijke heffingen. Daarnaast is de verwevenheid tussen de Staat en financiële sector in de afgelopen jaren beperkt door de inwerkingtreding van het Bankenunie-raamwerk.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem


X Noot
1

Kamerstuk 33 227, nr. 5.