Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333219 nr. 16

33 219 Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen)

Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID OOSENBRUG

Ontvangen 9 april 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel 2.43, eerste lid, komt te luiden als volgt:

  • 1. De ingezetene die naar redelijke verwachting gedurende een jaar ten minste twee derde van de tijd buiten Nederland zal verblijven, meldt zich uiterlijk op de vijfde dag voor de dag van vertrek uit Nederland in persoon bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar hij zijn adres heeft om daarbij schriftelijk aangifte van vertrek te doen.

II

Artikel 2.48 wordt gewijzigd als volgt:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1» geplaatst.

2. In het eerste lid (nieuw) wordt in de aanhef «de artikelen 2.38, 2.39 en 2.43 tot en met 2.47» vervangen door: 2.38, 2.39 en 2.44 tot en met 2.47.

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. Het eerste lid, aanhef en onderdelen a en c, is van overeenkomstige toepassing op de in artikel 2.43 vermelde verplichtingen, met dien verstande dat die verplichtingen rusten op ouders, voogden en verzorgers voor minderjarigen jonger dan 12 jaar.

III

Artikel 2.49 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt in de aanhef «de artikelen 2.39 en 2.43 tot en met 2.46» vervangen door: de artikelen 2.39 en 2.44 tot en met 2.46.

2. In het derde lid wordt «de in artikel 2.38 vermelde verplichtingen» vervangen door: de in de artikelen 2.38 en 2.43 vermelde verplichtingen.

Toelichting

Dit amendement heeft tot doel het helpen tegengaan van gedwongen uithuwelijking of achterlating in een ander land. Het amendement bepaalt dat burgers vanaf twaalf jaar persoonlijk aangifte van vertrek uit Nederland moeten doen. Hiermee wordt voorkomen dat een burger door een ander wordt uitgeschreven uit het Basisregister persoonsgegevens. Er is gekozen voor de leeftijd van twaalf jaar om ook gedwongen uithuwelijking op jonge leeftijd tegen te gaan.

In situaties waarin burgers om zwaarwegende redenen niet persoonlijk naar de gemeente kunnen gaan om aangifte van vertrek te doen, kunnen bij AMvB uitzonderingen worden gemaakt. Hierbij kan gedacht worden aan burgers die vanwege een ernstige ziekte niet in staat zijn zichzelf uit te schrijven.

Oosenbrug