Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333219 nr. 13

33 219 Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen)

Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID SCHOUW

Ontvangen 27 maart 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In hoofdstuk 2, afdeling 1, wordt aan paragraaf 1 na artikel 2.1 een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 2.1a

  • 1. Onverminderd de verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders van de bijhoudingsgemeente voor het bijhouden van de gegevens overeenkomstig deze afdeling, draagt het college van burgemeester en wethouders van een andere gemeente zorg voor het opnemen van gegevens in de gevallen, bedoeld in het tweede tot en met vijfde lid.

  • 2. In het geval dat de ambtenaar van de burgerlijke stand in een andere gemeente dan de bijhoudingsgemeente in een akte als bedoeld in artikel 2.8 een feit vermeldt dat overeenkomstig dat artikel leidt tot het ontlenen van gegevens aan die akte, draagt het college van burgemeester en wethouders van die andere gemeente zorg voor het opnemen van die gegevens. Indien het feit tevens leidt tot het inschrijven van een persoon in de basisregistratie overeenkomstig artikel 2.3, draagt het college van burgemeester en wethouders van die andere gemeente tevens zorg voor de inschrijving.

  • 3. In het geval dat het college van burgemeester en wethouders van een gemeente ten aanzien van een ingezetene van de gemeente gegevens over de burgerlijke staat opneemt na ontlening aan een geschrift als bedoeld in artikel 2.8, en dat geschrift ook de basis biedt om overeenkomstig dat artikel gegevens te ontlenen over een ingezetene van een andere gemeente, draagt het college van burgemeester en wethouders van de eerstbedoelde gemeente zorg voor het opnemen van de laatstbedoelde gegevens.

  • 4. Indien bij de toepassing van het tweede lid het college van burgemeester en wethouders van de andere gemeente zorg draagt voor de inschrijving, draagt dat college tevens zorg voor het opnemen van de gegevens over de nationaliteit en het adres.

  • 5. Indien bij de toepassing van het derde lid het college van burgemeester en wethouders gegevens opneemt over een huwelijk of een geregistreerd partnerschap, draagt het college tevens zorg voor het opnemen van de gegevens over het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot of de geregistreerde partner.

II

In artikel 2.3 vervalt de laatste zin.

III

In artikel 2.35 wordt na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 2a. Indien toepassing is gegeven aan artikel 2.1a, tweede of derde lid, wordt de mededeling of kennisgeving, bedoeld in het eerste of tweede lid, gezonden aan het college van de andere gemeente na die toepassing.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de gemeente waar het rechtsfeit is vastgelegd in een akte, de gegevens in de Basisregistratie Personen registreert. Als er sprake is van een buitenlands brondocument, moet dit document bij één van de woongemeenten van de betrokken personen worden aangeboden. Die gemeente, die (als eerste) het buitenlandse brondocument overgelegd krijgt, besluit over de erkenning van het rechtsfeit en registreert vervolgens de gegevens bij de betrokken personen in de BRP. Op deze wijze wordt voorkomen dat een en hetzelfde rechtsfeit door meer gemeenten wordt geregistreerd. Dat lijdt tot een efficiëntere, duidelijkere en eenduidige bijhouding. De woongemeente blijft verantwoordelijk richting de burger, ook als een andere gemeente die gegevens heeft geregistreerd.

Schouw