Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333208 nr. 8

33 208 Wijziging van de Geneesmiddelenwet ter implementatie van Richtlijn 2010/84/EU ter verbetering van de publieke gezondheid door het systeem van de geneesmiddelenbewaking van humane geneesmiddelen efficiënter te maken

Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID BRUINS SLOT

Ontvangen 11 oktober 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel I wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IA

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Toelichting

Deze wet regelt het overgrote deel van de implementatie in lagere regelgeving. Dat wordt gedaan in een ministeriële regeling. Er is dus geen zicht vanuit de Tweede Kamer op de wijze van en invulling van de implementatie. Gezien het karakter van deze regelgeving is het niet noodzakelijk om als Tweede Kamer ook de lagere regelgeving te beoordelen. Wel is het belangrijk om achteraf te kunnen beoordelen of het tot een goede implementatie en uitvoering is gekomen. Daarom wordt in dit amendement een evaluatieregeling voorgesteld.

Bruins Slot