33 187 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs

Nr. 32 MOTIE VAN HET LID STRAUS C.S.

Voorgesteld 12 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het hoger onderwijs al ervaring opdoet met prestatieafspraken met een daaraan gekoppelde financieringsstructuur;

overwegende dat het regeerakkoord uitspreekt, kwaliteitsbekostiging voort te zetten en tevens prestatiebekostiging in het mbo in te voeren vanaf 2015;

overwegende dat het van belang is voldoende tijd te hebben om de prestatieafspraken op te stellen en daarin de ervaringen bij het opstellen van de prestatieafspraken met het hoger onderwijs tot nu toe mee te nemen;

verzoekt de regering, voor oktober 2013 met een brief te komen over welke stappen worden gezet om in 2015 prestatiebekostiging onderdeel te laten zijn van de financiering van het mbo,

en gaat over tot de orde van de dag.

Straus

Jadnanansing

Van Meenen

Naar boven