Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333187 nr. 16

33 187 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs

Nr. 16 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN ROG EN STRAUS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 11

Ontvangen 5 februari 2013

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel C, wordt na het eerste onderdeel een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • 1a. In het eerste lid, onderdeel b, wordt «artikel 7.1.1» vervangen door: de artikelen 7.1.1 en 7.2.4a, derde lid, mits het aantal begeleide onderwijsuren en het aantal uren beroepspraktijkvorming op grond van de studieduur, naar evenredigheid ten minste gelijk is aan het aantal uren, bedoeld in artikel 7.2.7, tweede tot en met vierde lid,.

II

In artikel V, onderdeel C, wordt na het eerste onderdeel een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • 1a. Aan het derde lid, onderdeel b, wordt een zinsnede toegevoegd, luidende: met uitzondering van artikel 7.2.4a, derde lid, mits het aantal begeleide onderwijsuren en het aantal uren beroepspraktijkvorming op grond van de studieduur, naar evenredigheid ten minste gelijk is aan het aantal uren, bedoeld in artikel 7.2.6, tweede tot en met vierde lid,.

Toelichting

Indieners beogen met dit amendement te regelen dat de minimumduur van de opleidingen, zoals geregeld in artikel 7.2.4a, niet voor private aanbieders geldt. Tevens wordt geregeld dat de urennorm naar rato wordt berekend bij private opleidingen die korter duren dan de minimumduur van bekostigde opleidingen. Indieners zijn van mening dat niet-bekostigde aanbieders niet onnodig belemmerd moeten worden. Niet-bekostigde aanbieders vervullen een eigen rol binnen het onderwijsbestel en passen niet altijd in dezelfde strikte normen als het bekostigde onderwijs. Daarbij wordt onder meer gedacht aan het bedienen van specifieke doelgroepen en het verzorgen van post-initieel onderwijs, waarbij intensief onderwijs, maatwerk, eigen leertempo en flexibele onderwijsvormen cruciaal zijn.

Rog Straus