Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333187 nr. 14

33 187 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs

Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 december 2012

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de inwerkingtreding van het wetsvoorstel «bevorderen van meer doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging in het beroepsonderwijs» (Kamerstuk 33 187, nr. 2) zou plaatsvinden op 1 augustus 2013. Met het Begrotingsakkoord 2012 is die datum met één jaar verschoven naar 1 augustus 2014.

In het nieuwe regeerakkoord Bruggen slaan is overeengekomen dat het kabinet doorgaat met de beleidsvoornemens uit het Actieplan «Focus op vakmanschap mbo», maar wel zorgt voor een verantwoord tijdpad, in het bijzonder voor de verkorting en intensivering van de opleidingen en een sterk vereenvoudigde kwalificatiestructuur. Met de aangekondigde verschuiving is naar mijn oordeel al sprake van een verantwoord tijdpad. Met ingang van 1 augustus 2014 starten instellingen met het aanbieden van verkorte en intensieve opleidingen, waarvan het onderwijsprogramma voldoet aan de nieuwe voorschriften voor opleidingsduur en onderwijstijd. Vanzelfsprekend onder voorbehoud van aanvaarding van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer en Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Tevens is de intentie dat instellingen op dezelfde datum starten met de implementatie van de herziene kwalificatiedossiers. Hiermee wordt voorkomen dat instellingen worden verplicht in korte tijd tweemaal de onderwijsprogramma’s aan te passen, te weten eerst op het punt van de verkorting en intensivering en vervolgens nog eens vanwege de herziene kwalificatiedossiers. Daarom streef ik ernaar alle herziene kwalificatiedossiers gereed te hebben op 1 december 2013, zodat deze op 1 februari 2014 door mij – mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken – kunnen worden vastgesteld.

Overigens wil ik uw aandacht vestigen op mijn streven in bovengenoemd wetsvoorstel de nieuwe urennorm voor de beroepsbegeleidende leerweg per 1 augustus 2013 in te laten gaan.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker