Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333187 nr. 12

33 187 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs

Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP

Ontvangen 26 november 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel P, wordt artikel 7.2.7 als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid, onderdeel b, wordt «700» vervangen door: 600.

2. In het derde lid, onderdeel c, vervalt: , met dien verstande dat in het eerste studiejaar ten minste 700 begeleide onderwijsuren worden verzorgd.

3. In het derde lid, onderdeel d, vervalt: , met dien verstande dat in het eerste studiejaar ten minste 700 begeleide onderwijsuren worden verzorgd.

II

In artikel V, onderdeel L, wordt artikel 7.2.6 als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid, onderdeel b, wordt «700» vervangen door: 600.

2. In het derde lid, onderdeel c, vervalt: , met dien verstande dat in het eerste studiejaar ten minste 700 begeleide onderwijsuren worden verzorgd.

3. In het derde lid, onderdeel d, vervalt: , met dien verstande dat in het eerste studiejaar ten minste 700 begeleide onderwijsuren worden verzorgd.

Toelichting

Indiener is van mening dat juist in het beroepsonderwijs voldoende tijd beschikbaar moet zijn voor kennismaking met de beroepspraktijk. Door de verplichting om in het eerste jaar minimaal 700 begeleide onderwijsuren te verzorgen, komt deze ruimte te sterk onder druk te staan. Dat is een ongewenste ontwikkeling. Indiener is bovendien van mening dat de overheid niet meer regels moet stellen dan nodig is. Ten aanzien van de onderwijstijd zijn de noodzakelijke waarborgen op orde wanneer de aantallen uren voor begeleide onderwijstijd en beroepspraktijkvorming geregeld zijn. Verdergaande regelgeving bevordert de kwaliteit van het onderwijs niet, maar kan daarentegen juist belemmerend werken. Indiener schrapt daarom de verplichting om in het eerste jaar minimaal 700 uren begeleide onderwijstijd te verzorgen. Het aantal begeleide onderwijsuren voor de eenjarige beroepsopleiding en voor de specialistenopleiding wordt op hetzelfde niveau gesteld als het (gemiddelde) aantal begeleide onderwijsuren voor de overige opleidingen.

Bisschop