Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333187 nr. 11

33 187 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID ROG

Ontvangen 9 november 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel C, wordt na het eerste onderdeel een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • 1a. In het eerste lid, onderdeel b, wordt «artikel 7.1.1» vervangen door: de artikelen 7.1.1 en 7.2.4a, derde lid, mits het aantal begeleide onderwijsuren en het aantal uren beroepspraktijkvorming op grond van de studieduur, naar evenredigheid ten minste gelijk is aan het aantal uren, bedoeld in artikel 7.2.7, tweede tot en met vierde lid,.

II

In artikel V, onderdeel C, wordt na het eerste onderdeel een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • 1a. Aan het derde lid, onderdeel b, wordt een zinsnede toegevoegd, luidende: met uitzondering van artikel 7.2.4a, mits het aantal begeleide onderwijsuren en het aantal uren beroepspraktijkvorming op grond van de studieduur, naar evenredigheid ten minste gelijk is aan het aantal uren, bedoeld in artikel 7.2.6, tweede tot en met vierde lid,.

Toelichting

Indiener beoogt met dit amendement te regelen dat de minimumduur van de opleidingen, zoals geregeld in artikel 7.2.4a, niet voor private aanbieders geldt. Tevens wordt geregeld dat de urennorm naar rato wordt berekend bij private opleidingen die korter duren dan de minimumduur van bekostigde opleidingen. De indiener is van mening dat niet-bekostigde aanbieders niet onnodig belemmerd moeten worden bij het bedienen van specifieke doelgroepen, waarbij intensief onderwijs, maatwerk, eigen leertempo en flexibele onderwijsvormen cruciaal zijn.

Rog