Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233161 nr. 89

33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Wet werken naar vermogen)

Nr. 89 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN KARABULUT EN HAMER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 74

Ontvangen 19 april 2012

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel VII, onderdeel E, komt het tweede onderdeel te luiden:

  • 2. Onder vernummering van het vijfde tot zesde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

    • 5. Het tweede lid, onderdelen a en c, zijn niet van toepassing op een persoon die behoort tot de doelgroep loondispensatie, bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel e, van de Wet werken naar vermogen.

Toelichting

Dit amendement zorgt ervoor dat jongeren met een beperking die de overgang willen maken van school naar werk de noodzakelijke begeleiding krijgen. Het gaat hierbij met name om jongeren die vanuit het praktijkonderwijs (PO) en het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) een werkstage verrichten met uitzicht op een baan bij de werkgever. Een aanzienlijk deel van deze jongeren zal in de toekomst geen individueel recht meer hebben op een uitkering op grond van de WWNV vanwege de geldende gezinstoets. Ook de thans nog bestaande Wajonguitkering voor nieuwe gevallen met arbeidsvermogen komt te vervallen voor deze groep jongeren. Het gevaar dat zij uit beeld raken ligt op de loer. Temeer omdat in de wet Werken naar Vermogen jongeren die op grond van deze wet een aanvraag doen, te maken hebben met de vier weken zoektermijn. Dit terwijl de begeleiding en ondersteuning van school naar werk juist zo belangrijk is om een plek om de arbeidsmarkt te krijgen. Dit amendement regelt dat jongeren vanuit het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs recht krijgen op begeleiding voor de overgang van werk naar school. Bij voorkeur wordt deze begeleiding al tijdens de werkstage via school geregeld om de slagingskansen op een baan te vergroten. De gemeente krijgt de inspanningsverplichting om deze voorzieningen in samenwerking met het UWV te leveren. Ook voor werkgevers is dit een belangrijke voorwaarde voor het dienst nemen en houden van deze jongeren. De resultaten van de pilot met de stagejobcoach laat zien dat de arbeidsparticipatie van jonggehandicapten met bijna tien procent stijgt als ze goede begeleiding krijgen bij de overgang van school naar de arbeidsmarkt. Het Kabinet constateert met de indiener dat er onvoldoende focus is in het onderwijs op arbeidsmarkttoeleiding. Met dit amendement wordt gefocused en wordt een doorgaande begeleiding van school naar werk, zonder onderbreking zoals thans in de wet Werken naar Vermogen geregeld, geborgd door een aanspraak op deze begeleiding door het UWV te regelen. Door ook de doventolkvoorziening voor werk via het UWV beschikbaar te houden blijft deze laagdrempelige en eenduidige invulling van het recht wat doven hebben om via doventolken mee te kunnen doen op de arbeidsmarkt – behouden.

Karabulut Hamer