Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233161 nr. 5

33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jongehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Wet werken naar vermogen)

Nr. 5 AMENDEMENT VAN HET LID KOŞER KAYA

Ontvangen 23 maart 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel LII wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL LIIa. EVALUATIE

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zendt binnen 5 jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van de Invoeringswet Wet werken naar vermogen in de praktijk.

Toelichting

Dit amendement voegt een evaluatiebepaling toe aan het wetsvoorstel. Deze evaluatie vindt vijf jaar na de inwerkingtreding plaats. De Wet Werken naar Vermogen is een ingrijpend wetsvoorstel, het is daarom van belang dat de effecten geëvalueerd worden.

Koşer Kaya