Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233161 nr. 42

33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Wet werken naar vermogen)

Nr. 42 AMENDEMENT VAN HET LID STERK C.S.

Ontvangen 18 april 2012

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In het in artikel I, onderdeel F, voorgestelde artikel 10d, derde lid, onderdeel a, wordt «gedurende een periode van ten minste zeven jaar» vervangen door: in een periode van zeven jaar gedurende ten minste 5 jaar.

Toelichting

In dit amendement wordt voorgesteld een referte-eis op te nemen, waarmee de periode waarin onder het minimumloon kan worden gewerkt, wordt verkort.

In het wetsvoorstel is nu geregeld dat mensen die de leeftijd van 27 jaar hebben bereikt na zeven jaar werken met loondispensatie een aanvulling vanuit de bijstand krijgen tot het minimumloon. De periode waarin iemand onder het minimumloon werkt kan echter langer duren dan zeven jaar, omdat alleen periodes dat iemand daadwerkelijk met loondispensatie werkt meetellen.

Door een referte-eis op te nemen, zoals in dit amendement wordt voorgesteld, komen mensen die de leeftijd van 27 jaar hebben bereikt, al in aanmerking voor aanvulling vanuit de bijstand tot het minimumloon, als ze in een periode van 7 jaar tenminste 5 jaar met loondispensatie hebben gewerkt.

Sterk Azmani De Jong Dijkgraaf