Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233161 nr. 34

33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Wet werken naar vermogen)

Nr. 34 AMENDEMENT VAN HET LID KLAVER

Ontvangen 16 april 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel E een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ea

Na artikel 10 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 10 0a

  • 1. Het college kan aan een persoon, behorende tot de doelgroep loondispensatie, een dienstbetrekking aanbieden voor het verrichten van arbeid bij een ander dan het college.

  • 2. Het college bedingt voor de door zijn werknemer verrichte arbeid bij de ander, bedoeld in het eerste lid, een vergoeding, die de concurrentieverhoudingen niet onverantwoord mag beïnvloeden.

  • 3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over de dienstbetrekking, bedoeld in het eerste lid, en de vergoeding, bedoeld in het tweede lid.

Toelichting

Dit amendement regelt dat gemeenten de mogelijkheid krijgen om in publiek private samenwerkingsverbanden mensen uit de doelgroep loondispensatie te detacheren.

Klaver