Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233161 nr. 31

33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Wet werken naar vermogen)

Nr. 31 AMENDEMENT VAN HET LID KARABULUT

Ontvangen 16 april 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel 0A een onderdeel ingevoegd, luidende:

1A

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder vernummering van het zesde lid tot zevende lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 6. Een gehuwde, alleenstaande, alleenstaande ouder of meerderjarig kind als bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, onder 2 of onder 3, behoort niet tot een gezin indien deze persoon inkomsten uit een dienstbetrekking heeft waarop artikel 10c van toepassing is.

2. In het zevende lid (nieuw) wordt «op grond van het tweede of vijfde lid» vervangen door: «op grond van het tweede, vijfde of zesde lid».

Toelichting

Dit amendement regelt dat een persoon die werkt met loondispensatie wordt uitgezonderd van de gezinsbijstand. Door de gezinsbijstand worden mensen al heel hard getroffen in hun inkomen. Het middels loondispensatie verdiende inkomen wordt dan ook nog eens gekort op het hele gezin. Naast het feit dat werken onvoldoende loont, is dit niet bepaald motiverend voor de werker die werkt naar vermogen maar niet krijgt wat hij verdient. Door mensen die werken met loondispensatie uit te zonderen van de gezinsbijstand behouden zij het loon wat zij verdienen bij de werkgever en wordt armoede bestreden.

Karabulut