Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233161 nr. 27

33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Wet werken naar vermogen)

Nr. 27 AMENDEMENT VAN HET LID HAMER

Ontvangen 16 april 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel 0A een onderdeel ingevoegd, luidende:

1A

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder vernummering van het zesde lid tot het zevende lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 6. Een gehuwde, een alleenstaande of alleenstaande ouder met een of meer meerderjarige kinderen als bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, onder 2° of 3°, of een meerderjarig kind als bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, onder 2° of 3° behoort niet tot het gezin, indien aan die persoon op grond van artikel 9, tweede lid, een ontheffing is verleend van de verplichtingen als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdelen a en b, omdat die persoon als gevolg van lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen niet in staat is tot regelmatige arbeid.

2. In het zevende lid (nieuw) wordt «het tweede of vijfde lid» vervangen door: het tweede, vijfde of zesde lid.

Toelichting

Dit amendement beoogt ervoor te zorgen dat, wanneer bijstandsgerechtigden een arbeidsvrijstelling hebben gekregen in het geval van arbeidsongeschiktheid, deze categorie wordt uitgezonderd van de huishoudtoets. Deze mensen zijn immers niet in staat om te werken en zelf voor een inkomen te zorgen.

Hamer