Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233161 nr. 25

33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Wet werken naar vermogen)

Nr. 25 AMENDEMENT VAN HET LID HAMER

Ontvangen 16 april 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Na artikel I, onderdeel C, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

Ca

Het opschrift van paragraaf 2.1 komt te luiden: § 2.1 Arbeidsinschakeling.

II

Artikel I, onderdeel D, komt te luiden:

D

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

a. Het opschrift komt luiden: Plicht tot arbeidsinschakeling.

b. In het eerste lid vervalt onderdeel c, onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel b door een punt.

c. Het vijfde lid komt te luiden:

  • 5. De verplichtingen, bedoeld in het eerste lid, zijn niet van toepassing op de persoon:

    • a. op wie artikel 19, eerste lid, van de Wet sociale werkvoorziening, van toepassing is; of

    • b. die recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

d. In het zesde lid wordt «en de verplichting, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, gelden» vervangen door «geldt» en wordt «verplichtingen» vervangen door: verplichting.

III

Na artikel IX, onderdeel F, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

Fa

In artikel 37, eerste lid, vervalt onderdeel f, onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel e door een punt.

IV

Na artikel X, onderdeel E, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

Ea

In artikel 37, eerste lid, vervalt onderdeel f, onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel e door een punt.

Toelichting

Dit amendement zorgt ervoor dat de tegenprestatie naar vermogen wordt geschrapt uit het wetsvoorstel. De huidige bijstandswet kent al voldoende handvatten om mensen te activeren maar dan met de doelstelling de kortste weg naar reguliere arbeid met een CAO. De tegenprestatie in het huidige wetsvoorstel maakt geen onderdeel uit van een traject naar reguliere arbeid. Bovendien zijn er geen enkele eenduidige criteria opgenomen voor de tegenprestatie naar vermogen. Het voorliggende wetsvoorstel leidt tot verdringing op de arbeidsmarkt, mensen worden verplicht om onder het geldende CAO loon te werken of zelfs onder het minimumloon. Dit amendement regelt, dat deze zeer ongewenste gevolgen niet zullen optreden, door het schrappen van de tegenprestatie uit het wetsvoorstel.

Hamer