Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233161 nr. 21

33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jongehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Wet werken naar vermogen)

Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID KOŞER KAYA

Ontvangen 16 april 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel C, wordt artikel 8 als volgt gewijzigd:

1. De zinsnede «1. Het eerste lid komt te luiden:» vervalt.

2. In het eerste lid vervalt onderdeel e, onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel d door een punt.

II

Na artikel I, onderdeel D, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Da

Artikel 9a vervalt.

III

Artikel I, onderdeel L, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «twee artikelen» vervangen door: drie artikelen.

2. Na artikel 78# Overgangsrecht Wet werk en bijstand wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 78# Overgangsrecht afschaffing ontheffing alleenstaande ouders

Artikel 9a, zoals dat luidde op de dag voor de inwerkingtreding van de wet van (...) tot wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Stb. ...) blijft van toepassing op de alleenstaande ouder die op de dag voor inwerkingtreding van die wet een ontheffing heeft op grond van artikel 9a, gedurende de duur van de ontheffing, doch ten hoogste gedurende zes maanden na inwerkingtreding van die wet.

IV

Artikel IX, onderdeel E, onder 1, komt te luiden:

  • 1. Onder verlettering van de onderdelen b en c tot a en b, vervallen de onderdelen a en d van het eerste lid.

V

Na artikel IX, onderdeel G, worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:

H

Artikel 38 vervalt.

I

Aan hoofdstuk VII wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 63h

Artikel 38, zoals dat luidde op de dag voor de inwerkingtreding van de wet van (...) tot wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Stb. ...) blijft van toepassing op de alleenstaande ouder die op de dag voor inwerkingtreding van die wet een ontheffing heeft op grond van artikel 38, gedurende de duur van de ontheffing, doch ten hoogste gedurende zes maanden

VII

Artikel X, onderdeel D, onder 1, komt te luiden:

  • 1. Onder verlettering van de onderdelen b en c tot a en b, vervallen de onderdelen a en d van het eerste lid.

VIII

Na artikel X, onderdeel F, worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:

G

Artikel 38 vervalt.

H

Aan hoofdstuk VII wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 63e

Artikel 38, zoals dat luidde op de dag voor de inwerkingtreding van de wet van (...) tot wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Stb. ...) blijft van toepassing op de alleenstaande ouder die op de dag voor inwerkingtreding van die wet een ontheffing heeft op grond van artikel 38, gedurende de duur van de ontheffing, doch ten hoogste gedurende zes maanden

Toelichting

Ook voor alleenstaande ouders geldt dat een baan een betere uitgangspositie is dan uitkeringsafhankelijkheid. Werkende ouders zijn een goed voorbeeld voor hun kinderen, hetgeen beiden perspectief geeft op een betere toekomst.

In de huidige wet staat echter nog een belemmerende regeling voor arbeidsparticipatie van deze groep, namelijk dat alleenstaande ouders niet hoeven te werken (ontheffing van de arbeidsverplichting).

Met dit amendement wordt de specifieke ontheffing van de arbeidsverplichting voor alleenstaande ouders geschrapt. Dit stimuleert niet alleen de zelfontplooiing van deze groep mensen, maar betekent ook een besparing op de uitkeringslasten. Deze besparing bedraagt 7 miljoen in 2013, 10 miljoen in 2014, 15 miljoen in 2015 en in de structurele situatie 25 miljoen euro per jaar.

Het bespaarde bedrag wordt toegevoegd aan het re-integratiebudget voor gemeenten, zodat er meer middelen beschikbaar zijn om mensen te ondersteunen bij de zoektocht naar werk.

Koşer Kaya