Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233161 nr. 186

33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet)

Nr. 186 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KOŞER KAYA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 60

Voorgesteld 15 mei 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat, er verschillende cliëntenraden bestaan binnen domeinen als de WWNV en de WMO;

overwegende dat, er mogelijkheden zijn om te komen tot meer samenhang of het samenvoegen van deze cliëntenraden;

van mening dat, het integreren van de verschillende cliëntenraden leidt tot een sterkere positie van cliënten;

verzoekt de regering om, de Kamer te informeren over de mogelijkheden van een Participatiewet waarin de positie en de wettelijk bevoegdheden van de diverse participatieraden binnen het domein van sociale zekerheid integraal zijn geregeld;

en gaat over tot de orde van de dag.

Koşer Kaya