Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433161 nr. 165

33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet)

Nr. 165 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN

Voorgesteld 19 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat vanaf 1 januari 2015 geen nieuwe instroom in de sociale werkvoorzieningen meer mogelijk is;

overwegende dat nu al geanticipeerd wordt op deze afsluiting door mensen met een WSW-dienstbetrekking nog slechts tijdelijke contracten tot 1 januari 2015 aan te bieden om hen daarna niet meer in dienst te nemen;

verzoekt de regering om, te garanderen dat iedereen met een WSW-indicatie die thans een WSW-dienstbetrekking heeft, ook na 1 januari 2015 zijn WSW-dienstbetrekking behoudt, en om sociale werkvoorzieningen financieel in staat te stellen om deze mensen in dienst te houden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman