Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433161 nr. 155

33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet)

Nr. 155 TWEEDE NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KARABULUT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 129

Ontvangen 19 februari 2014

Ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Aan artikel III, onderdeel J, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

4a. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. Indien ten behoeve van de jonggehandicapte loondispensatie als bedoeld in artikel 2:20 is toegekend, bedraagt, in afwijking van het eerste lid, de inkomensondersteuning per dag: G-I, waarbij G staat voor de grondslag en I voor het inkomen per dag.

II

Aan artikel III, onderdeel K, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

2a. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. Indien ten behoeve van de jonggehandicapte loondispensatie als bedoeld in artikel 2:20 is toegekend, bedraagt, in afwijking van het eerste lid, de inkomensondersteuning per dag: G-I, waarbij G staat voor de grondslag en I voor het inkomen per dag.

III

In artikel III, onderdeel L, wordt voor de huidige tekst «1.» geplaatst en wordt aan het slot een onderdeel toegevoegd, luidende:

2. Er wordt aan artikel 2:42 een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. Indien ten behoeve van de jonggehandicapte loondispensatie als bedoeld in artikel 2:20 is toegekend, bedraagt, in afwijking van het eerste lid, de inkomensondersteuning per dag: G-I, waarbij G staat voor de grondslag en I voor het inkomen per dag.

IV

In artikel III wordt na onderdeel O een onderdeel ingevoegd, luidende:

Oa

Na artikel 3:8a wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3:8b. Verhoging arbeidsongeschiktheidsuitkering bij jonggehandicapten ten behoeve van wie loondispensatie als bedoeld in artikel 3:63 is toegekend

Indien ten behoeve van de jonggehandicapte loondispensatie als bedoeld in artikel 3:63 is toegekend, bedraagt, in afwijking van artikel 3:48 de arbeidsongeschiktheidsuitkering per dag: G-I, waarbij G staat voor de grondslag en I voor het inkomen per dag.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe dat mensen met een beperking die via het instrument loondispensatie bij een reguliere werkgever gaan werken in alle gevallen een inkomen hebben van tenminste 100 procent van het wettelijk minimumloon. De indiener is van mening dat iedereen die naar vermogen werkt minimaal het wettelijk minimumloon hoort te verdienen. Het ondermijnen van het wettelijk minimumloon is onwenselijk, onverstandig en discriminatoir. Dit amendement handhaaft het wettelijk minimumloon ook voor werknemers met een arbeidsbeperking die naar vermogen werken. Zo houden zij iets meer inkomen over en worden zij niet gediscrimineerd.

Karabulut