Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433161 nr. 148

33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet)

Nr. 148 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN POTTERS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 123

Ontvangen 19 februari 2014

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel III, onderdeel B, wordt het voorgestelde artikel 1a:1 als volgt gewijzigd:

In het eerste lid wordt na «de ingezetene die» ingevoegd: voordat hij de leeftijd van dertig jaar heeft bereikt de aanvraag, bedoeld in artikel 1a:11, eerste lid, heeft ingediend en die.

Toelichting

De Wajong is bedoeld voor personen die op jonge leeftijd arbeidsgehandicapt zijn of worden. De verdiencapaciteit van Wajongers wordt vastgesteld op de leeftijd van 27 jaar. In de praktijk wordt bovendien de leeftijdsgrens van 30 jaar gehanteerd, aangezien tot die leeftijd het recht op studiefinanciering kan aanvangen. Het aanvragen van een Wajonguitkering is echter niet aan een leeftijdsgrens gebonden. In de praktijk leidt het ontbreken van deze leeftijdsgrens tot wezenlijke beoordelingsproblemen. Dit amendement regelt dat een beroep op de Wajong enkel kan worden door personen die daadwerkelijk jonggehandicapt zijn, namelijk degenen die een beroep op de Wajong doen voordat zij de leeftijd van dertig jaar hebben bereikt.

Dijkgraaf Potters