Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433161 nr. 145

33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet)

Nr. 145 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KARABULUT EN VOORTMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 1321

Ontvangen 19 februari 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II, onderdeel A, wordt na onderdeel 2 een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • 2a. Na het derde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

    • 3a. Het college draagt er zorg voor dat zoveel mogelijk ingezetenen die geïndiceerd zijn, hun dienstbetrekking voor het verrichten van arbeid onder aangepaste en beschutte omstandigheden behouden of, indien de dienstbetrekking na inwerkingtreding van artikel II, onderdeel A, van de Invoeringswet Participatiewet is geëindigd, een zodanige dienstbetrekking verkrijgen indien ze nog een geldende indicatiebeschikking hebben.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe dat de zorgplicht van de gemeenten voor mensen die geïndiceerd zijn voor de sociale werkplaats in de wet blijft gehandhaafd. Gemeenten blijven hiermee verantwoordelijk voor de werknemers van de sociale werkplaats. Daarbij hoort de plicht om werknemers met een indicatie voor de sociale werkplaats, een beschutte, aangepaste werkplek te bieden.

Karabulut Voortman


X Noot
1

Vervanging in verband met wijziging van de ondertekening.