Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233146 nr. 10

33 146 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en overige educatie

Nr. 10 MOTIE VAN HET LID ÇELIK

Voorgesteld 13 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het wetsvoorstel inzake vavo en overige educatiezaken een nadere scheiding aanbrengt tussen het vavo en educatie;

overwegende dat er een groep mensen bestaat die niet meteen in staat is om zich een plek te verwerven op de Nederlandse arbeidsmarkt zodra zij maar het Nederlands voldoende beheersen na een cursus in de educatie;

van oordeel dat deze groep niet tussen wal en schip mag worden geduwd doordat hij aan zijn lot wordt overgelaten zodra een taalcursus is doorlopen;

verzoekt de regering, via de gemeenten voor deze groep mensen maatwerk te blijven waarborgen, opdat deze mensen een plaats op de arbeidsmarkt kunnen verwerven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Çelik