33 135 Wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht

Nr. 55 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK EN KUIKEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 23

Ontvangen 5 juli 2012

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In hoofdstuk 1 komt het eerste onderdeel van onderdeel E als volgt te luiden:

  • 1. In het eerste lid wordt «of bestaand bedrijventerrein» vervangen door: , bestaand bedrijventerrein of gebied ter uitbreiding van de haven van Rotterdam.

Toelichting

Met dit amendement wordt de aanwijzing van ontwikkelingsgebieden beperkt tot bestaand stedelijk gebied en voor bestaande bedrijventerreinen zoals ook was opgenomen in het aangenomen amendement 32 127, nr. 40 op de Crisis- en Herstelwet van de leden Samsom en Wiegman-Van Meppelen Scheppink. Voor het buitengebied zijn andere voorstellen in dit wetsvoorstel geregeld die oplossingen bieden voor de problematiek rondom de natuurgebieden. Wel maakt het amendement in aanvulling op de huidige bepaling in de Crisis en Herstelwet aanwijzing van ontwikkelingsgebieden ten behoeve van de uitbreiding van de haven van Rotterdam mogelijk.

Wiegman-Van Meppelen Scheppink Kuiken

Naar boven