Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533131 nr. 17

33 131 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer

Nr. 17 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 april 2015

Op 17 maart jongstleden heb ik Uw Kamer toegezegd (Kamerstuk 33 900, nr. 12) dat vóór de zomer een novelle in consultatie gaat die ertoe strekt het kiesrecht voor de Eerste Kamer in de Grondwet mede toe te kennen aan de leden van aparte kiescolleges in de Caribische openbare lichamen. Het betreft een novelle bij het thans bij de Eerste Kamer aanhangige voorstel inzake de eerste lezing van de grondwetswijziging in verband met de positie van de Caribische openbare lichamen (Kamerstuk 33 131), dat voorziet in toekenning van het kiesrecht voor de Eerste Kamer aan de leden van de eilandsraden.

Het desbetreffende wetsvoorstel is heden ter consultatie aangeboden aan de bestuurscolleges van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, ter advisering aangeboden aan de Kiesraad en beschikbaar gesteld voor reacties via www.internetconsultatie.nl.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk