33 125 Wijziging van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels in verband met het vaststellen van een veiligheidsnorm en het stellen van regels omtrent het gebruik van gestandaardiseerde uitrustingen en in verband met wijzigingen in het totstandkomingsproces van wegtunnels

Nr. 20 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 16

Ontvangen 31 oktober 2012

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel E, wordt aan artikel 6a een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. Onze Minister evalueert de gestandaardiseerde uitrustingen binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van de wet van ... tot wijziging van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels in verband met het vaststellen van een veiligheidsnorm en het stellen van regels omtrent het gebruik van gestandaardiseerde uitrustingen en in verband met wijzigingen in het totstandkomingsproces van wegtunnels (Stb. ...), en vervolgens telkens na vijf jaar. Indien de evaluatie daar aanleiding toe geeft, past Onze Minister de gestandaardiseerde uitrustingen aan en stelt hij de Tweede Kamer der Staten-Generaal van deze aanpassing in kennis.

Toelichting

Dit amendement zorgt voor een wettelijke verankering van de evaluatie die beziet of het noodzakelijk is om de standaarden aan te passen aan nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen en technologische innovatie. Met een termijn van 5 jaar wordt er voor gezorgd dat de evaluatie, en dus ook de nodige aanpassingen, tijdig en met regelmaat plaatsvinden, maar wordt ook voorkomen dat gestandaardiseerde uitrustingen niet voortdurend aan verandering onderhevig zijn. Het ligt voor de hand dat het kennisplatform betrokken wordt bij de evaluatie

Van Veldhoven Dik-Faber Kuiken

Naar boven