33 125 Wijziging van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels in verband met het vaststellen van een veiligheidsnorm en het stellen van regels omtrent het gebruik van gestandaardiseerde uitrustingen en in verband met wijzigingen in het totstandkomingsproces van wegtunnels

Nr. 19 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 12

Ontvangen 31 oktober 2012

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel F, wordt na het eerste onderdeel een onderdeel ingevoegd, luidende:

1a. In het eerste lid wordt de derde volzin vervangen door de volgende drie volzinnen:

Het plan omvat tevens een analyse van scenario’s van ongevallen. Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld met betrekking tot de inhoud van het veiligheidsbeheerplan en wordt de methode voor het uitvoeren van de analyse van scenario’s van ongevallen vastgesteld. De in de eerste volzin bedoelde analyse kan, met redenen omkleed, achterwege blijven.

Toelichting

Met dit amendement wordt een scenarioanalyse als onderdeel van het veiligheidsbeheerplan verplicht. Zo wordt gegarandeerd dat deze analyse wordt uitgevoerd, maar tegelijk voldoende duidelijk dat deze analyse niet bedoeld is als norm.

In het wetsvoorstel is gekozen voor één veiligheidsnorm waar tunnels aan worden getoetst op basis van een kwantitatieve risicoanalyse. Hiermee is de kwalitatieve scenario analyse vervallen als toetsinstrument. Een scenario analyse kan echter een functie hebben bij het opstellen van het veiligheidsbeheerplan. Met dit amendement wordt daarom een scenarioanalyse verplicht. Het risico is anders aanwezig dat een dergelijke analyse in verband met de kosten niet wordt gemaakt. Door het op te nemen in het veiligheidsbeheerplan wordt duidelijk dat de analyse niet bedoeld is als extra norm voor het toetsen van de veiligheid van de tunnel. De plicht geldt niet als gemotiveerd wordt dat deze achterwege kan blijven, bijvoorbeeld als deze aantoonbaar geen toegevoegde waarde heeft.

Dik-Faber Van Veldhoven

Naar boven