33 125 Wijziging van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels in verband met het vaststellen van een veiligheidsnorm en het stellen van regels omtrent het gebruik van gestandaardiseerde uitrustingen en in verband met wijzigingen in het totstandkomingsproces van wegtunnels

Nr. 18 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 30 oktober 2012

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel I wordt na onderdeel C een onderdeel toegevoegd, luidende:

Ca

In artikel 5 wordt onder vernummering van het vierde lid tot vijfde lid, een lid ingevoegd, luidende:

4. Indien de tunnelbeheerder afwijkt van een advies van de veiligheidsbeambte gegeven krachtens deze wet, maakt de tunnelbeheerder zijn gemotiveerde afwijking van dat advies openbaar.

B

In artikel I, onderdeel E, wordt in artikel 6b, zesde lid, de zinsnede «na overleg met het bevoegde college van burgemeester en wethouders» vervangen door: in overeenstemming met het bevoegd college van burgemeester en wethouders.

Toelichting

De twee wijzigingen die met deze nota van wijziging worden doorgevoerd, vloeien voort uit het plenaire debat over het wetsvoorstel.

In de eerste plaats wordt geregeld dat als de tunnelbeheerder afwijkt van het advies van de veiligheidsbeambte, de tunnelbeheerder zijn gemotiveerde afwijking daarvan openbaar maakt.

In de tweede plaats wordt geregeld dat de keuze voor de gestandaardiseerde uitrusting en de keuze voor de uitrusting in het geval afgeweken wordt van de gestandaardiseerde uitrusting, in overeenstemming met het bevoegd college van burgemeester en wethouders wordt gedaan.

De minister van Infrastructuur en Milieu, M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Naar boven