Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233124 nr. 12

33 124 Wijziging van de Woningwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen (Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen)

Nr. 12 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 27 juni 2012

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel I, onderdeel B, komt artikel 11c, tweede lid, te luiden:

2. De notaris verlijdt de akte, bestemd tot de eigendomsoverdracht, bedoeld in het eerste lid, die plaatsvindt bij of na de oplevering van een gebouw niet, zolang niet aan dat lid is voldaan.

B

Artikel VII komt te luiden:

Artikel VII

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Toelichting

Met deze nota van wijziging zijn twee technische wijzigingen in het wetsvoorstel doorgevoerd.

Ten eerste is artikel 11c, tweede lid, verduidelijkt (onderdeel A).

In het eerste lid van artikel 11c is bepaald dat bij de eigendomsoverdracht of de oplevering van een gebouw, of de eigendomsoverdracht van een deelnemings- of lidmaatschapsrecht dat recht geeft op het gebruik van een gebouw, de verkoper een geldig energieprestatiecertificaat voor dat gebouw aan de koper verstrekt. In het tweede lid wordt geregeld dat in het geval van zogeheten (reeds langer) bestaande gebouwen de notaris de tot de eigendomsoverdracht bestemde akte niet verlijdt, zolang het energieprestatiecertificaat niet is verstrekt aan de koper. Om te verduidelijken dat de bepaling in het tweede lid is gericht op de verkoop van (reeds langer) bestaande gebouwen, is de bepaling in het tweede lid gewijzigd.

Daarnaast is de inwerkingtredingbepaling van artikel VII gewijzigd (onderdeel B). Het is gebruikelijk wetten bij koninklijk besluit in werking te laten treden. Tevens wordt met deze gewijzigde inwerkingtredingbepaling meer flexibiliteit gecreëerd in de zin dat niet alle artikelen tegelijkertijd in werking moeten treden.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J. W. E. Spies